Chimneys and Bottlekilns, Stoke
Chimneys and Bottlekilns, Stoke

Mixed media

Chimneys and Bottlekilns, Stoke

Mixed media